Διαγωνισμός στα πλαίσια της Εθνικής Εβδομάδας Εξυπηρέτησης Πελατών/Όροι Διαγωνισμού

Διαγωνισμός στα πλαίσια της Εθνικής Εβδομάδας Εξυπηρέτησης Πελατών/Όροι Διαγωνισμού

Όροι Διαγωνισμού 

H σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενη ενέργεια, διοργανώνεται από την εταιρεία “ΝΕΤLINK ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, η οποία εδρεύει επί της οδού Δορυλαίου 10-12, στην Αθήνα εφεξής “ΝΕΤLINK”. Ειδικότερα η εν λόγω εταιρεία προκηρύσσει διαγωνισμό στο πλαίσιο της Εθνικής Εβδομάδας Εξυπηρέτησης Πελατών 2019 (στο εξής ο «Διαγωνισμός»). 

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος τα σημεία εξυπηρέτησης της NETLINK που έχουν συνάψει απευθείας σύμβαση με αυτή. Κατά τη συμμετοχή τους στην ενέργεια οι συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως. 
 2. Διάρκεια του διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός ξεκινά την 7/10/2019 και θα διαρκέσει έως τις 10/10/2019 (24:00). Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή. 
 3. Τρόπος συμμετοχής στον Διαγωνισμό: Ο συμμετέχων πρέπει να κάνει μπει στην ιστοσελίδα της NETLINK και να συμπληρώσει με τα στοιχεία του τη φόρμα επικοινωνίας, συμπληρώνοντας στο πεδίο Μήνυμα – Σχόλιο τη λέξη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με κεφαλαία γράμματα. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μόνο μία φορά. Η συμμετοχή προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. 
 4. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού: Από το Διαγωνισμό θα αναδειχθούν δύο (2) νικητές κατόπιν κλήρωσης που θα γίνει από την NETLINK η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της επί της οδού Δορυλαίου 10-12 στην Αθήνα, στις 11/10/2019 και ώρα 13:00 μμ. μεταξύ των εγκύρως κατά τα ανωτέρω συμμετεχόντων. Κατά την κλήρωση δικαιούται να παρίσταται κάθε πρόσωπο που έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
 5. Δώρα: Από την κλήρωση θα ανακηρυχθούν δύο νικητές καθένας από τους οποίους θα κερδίσει ένα κινητό μάρκας Huawei Y7 (2018) και ένα κινητό μάρκας Xiaomi Redmi 7. Το δώρο είναι απολύτως προσωπικό. Δε μεταβιβάζεται δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. 
 6. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων: Εντός πέντε (5) ημερών από την κλήρωση θα ανακοινωθούν τα ονόματα των νικητών (ξεχωριστά ανά δώρο) στην σελίδα της NETLINK. Επίσης θα επιχειρηθεί να ενημερωθούν οι νικητές και με προσωπικό μήνυμα. Αν ο νικητής δεν απαντήσει εντός δύο (2) εβδομάδων η συμμετοχή του θεωρείται άκυρη. Όλα τα δώρα θα πρέπει να έχουν αναζητηθεί το αργότερο μέχρι την 15/12/2019.
 7. Άρνηση αποδοχής των Δώρων: Σε περίπτωση που κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του ή αδρανήσει όσον αφορά στην κατοχύρωσή του έως και ημερομηνία που αναφέρεται στον όρο 6 ανωτέρω, δεν έχει το  δικαίωμα να ζητήσει τη μεταφορά του δώρου του σε άλλο πρόσωπο της επιλογής του και αποποιείται αυτόματα των δικαιωμάτων του στο δώρο. Στην περίπτωση αυτή, η NETLINK δεν έχει υποχρέωση πλέον παράδοσης δώρου.
 8. Ευθύνη: Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι η NETLINK ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε τυχόν πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του δώρου, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά ή / και βλάβη τυχόν προκληθεί στους νικητές από τη χρήση του, για ακύρωση ή αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας παραλαβής του δώρου για οποιονδήποτε λόγο καθώς και για κάθε σωματική ή/και ηθική ή/και άλλη βλάβη ή/και ζημία ή/και δαπάνη τυχόν υποστεί/-ούν οι συμμετέχοντες και δη οι νικητές από και κατά την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού ή σχετιζόμενη με το δώρο, άλλως ρητά παραιτούνται με το παρόν από οποιαδήποτε σχετική τους απαίτηση ή/και δικαίωμα ή/και αξίωση στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η NETLINK διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του και να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του με σχετική ανακοίνωσή της, η οποία θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της. Επίσης η NETLINK δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο που κείται εκτός της σφαίρας ευθύνης της δεν είναι δυνατή η λήψη από τα τεχνικά συστήματα της των δηλώσεων συμμετοχής όσων επιθυμούν να συμμετέχουν. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της NETLINK για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της διεξαγωγής του Διαγωνισμού θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της NETLINK. 
 9. Αποκλεισμός από το διαγωνισμό: Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από την NETLINK παράνομη ή καταχρηστική, τότε θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό ακόμη κι αφού έχουν ανακηρυχθεί οι νικητές ή έχουν ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου τους. Σε περίπτωση που έχει παραδοθεί το δώρο, η εταιρία NETLINK θα δικαιούται εντός 15 ημερών από την παράδοση του δώρου να διεκδικήσει την επιστροφή του δώρου από το συμμετέχοντα στην άριστη κατάσταση που του παραδόθηκε με έξοδα του συμμετέχοντος εντός 5 ημερών από τη σχετική ειδοποίησή του. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η NETLINK δικαιούται να διαθέσει το δώρο του αποκλεισθέντος από το διαγωνισμό νικητή κατά την κρίση της. Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου συμπεριφορά, η οποία μπορεί να επιφέρει τον αποκλεισμό από το διαγωνισμό αποτελεί ιδίως η μη έγκυρη συμμετοχή. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους όρους που έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο που ορίζεται στην παράγραφο 10 κατωτέρω και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη, (β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 ανωτέρω, (γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της NETLINK, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της NETLINK ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (δ) έχει υποβληθεί εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.
 10. Δημοσιότητα: Οι όροι συμμετοχής του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της NETLINK (https://www.netlink.gr/ ).
 11. 11.Πληροφορίες – Παράπονα: Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 210-3388880 από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 17:00 ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@netlink.gr .
 12. Προσωπικά δεδομένα: Η NETLINK θα επεξεργαστεί ως υπεύθυνη επεξεργασίας τα προσωπικά σας δεδομένα, και συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο επικοινωνίας και το e-mail σας, τα οποία θα μας αποκαλύψετε κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής σας στο Διαγωνισμό. Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να επαληθεύσουμε το έγκυρο της συμμετοχής σας στο Διαγωνισμό, να σας συμπεριλάβουμε στους συμμετέχοντες που θα λάβουν μέρος στην κλήρωση για την ανακήρυξη νικητή, να σας ταυτοποιήσουμε (εφόσον χρειαστεί), να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το Διαγωνισμό, να σας ενημερώσουμε σε περίπτωση που ανακηρυχθείτε νικητής και για να σας παραδώσουμε το δώρο σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να αποσταλούν σε εταιρείες κούριερ για την παράδοση των δώρων, μόνο στο βαθμό που απαιτείται για το σκοπό αυτό. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας, η οποία λαμβάνεται όταν επιλέγετε να συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την παραπάνω συγκατάθεσή σας, αποστέλλοντας e-mail στο gdpr@netlink.gr . Στην περίπτωση αυτή όμως δε θα είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε τις παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες. Πληροφορίες σχετικά με τα υπόλοιπα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησης αυτών μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου της NETLINK που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της. Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.
 13. Δωσιδικία: Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.
 14. Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί επίσημη δήλωση περί γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της από τους συμμετέχοντες σε αυτόν και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή/και δικαίωμα, οικονομικό ή άλλο, έναντι της διοργανώτριας εταιρείας.