Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Καλωσήρθατε στον ιστότοπο www.netlink.gr. Ο ιστότοπος έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία «ΝΕΤLINK ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Έδρα την οδό Δορυλαίου αρ. 10-12, στην Αθήνα, τηλ.:2103388880 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@netlink.gr (εφεξής “Εταιρεία”), με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών για τους επισκέπτες/χρήστες αυτού. Η Εταιρεία είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, που λαμβάνει μέσω της χρήσης του ιστοτόπου. Στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») σας παρέχουμε πληροφορίες αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, τους τρίτους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτετε.

Για την επίλυση οποιασδήποτε απορίας σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας (DPO) της Εταιρείας στο τηλέφωνο: 2103388888, ή στη ταχ. Διεύθυνση: Δορυλαίου αρ. 10-12, Αθήνα  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gdpr@netlink.gr

Ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Προσωπικά δεδομένα είναι εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν σε ένα φυσικό πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα είναι ή μπορεί να γίνει γνωστή. Κατά την περιήγηση σας και χρήση του ιστοτόπου μας φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται.

Με εξαίρεση τυχόν προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από τα Cookies (βλ. περισσότερα Πολιτική Cookies εδώ), τα προσωπικά δεδομένα περιορίζονται σε όσα συμπληρώνετε σε φόρμες που βρίσκονται στον ιστότοπο μας  www.netlink.gr.

Πιο συγκεκριμένα,

α) Κατά τη χρήση της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας και επικοινωνίας υποψήφιων συνεργατών:

συλλέγουμε πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο, επωνυμία, τηλέφωνο, διεύθυνση, περιοχή, email, είδος καταστήματος.

β) Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας αποστολής του ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (newsletter) συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς των παρεχόμενων υπηρεσιών του ηλεκτρονικού ιστοτόπου www.netlink.gr και ιδίως την επικοινωνία μαζί σας στα στοιχεία που παρέχετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας και την αποστολή ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (newsletter) στα στοιχεία που παρέχετε μέσω της φόρμας συμμετοχής στο newsletter (footer ιστοτόπου).

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας από την Εταιρεία;

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας διενεργείται κατόπιν συγκατάθεσης σας. Σημειωτέον, εάν είστε κάτω των 15 ετών, η συγκατάθεση θα πρέπει αν παρέχεται ή να εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική σας μέριμνα.

Με ποιούς μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας ενδέχεται να έχουν τρίτοι, οι οποίοι επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας για λογαριασμό μας, ως Εκτελούντες την Επεξεργασία, οι οποίοι βρίσκονται εντός Ε.Ε. και παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης της ιστοσελίδας μας.

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι συνεργάτες της να έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, να τηρούν εχεμύθεια, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και να δεσμεύονται πλήρως από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία τηρούνται για όσο χρόνο είναι απαραίτητος για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας. Με την πάροδο αυτού του χρόνου τα δεδομένα διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της Εταιρείας ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής.

Πώς προστατεύει η Εταιρεία τα προσωπικά σας δεδομένα;

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η Εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε από την ίδια είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό της, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς πώς και ποια προσωπικά δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των προσωπικών δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών προσωπικών δεδομένων σας.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε ή να τα συμπληρώσουμε.

Έχετε δικαίωμα διαγραφής (“δικαίωμα στη λήθη”).

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Έχετε δικαίωμα ανάκλησης/εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας.

Επιπρόσθετα, αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Αθήνα / www.dpa.gr),

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματος στην έδρα της Εταιρείας (Δορυλαίου 10-12, Αθήνα) υπ’ όψη DPO ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gdpr@netlink.gr.

Πότε απαντάμε στα αιτήματα σας;

Απαντάμε στα αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών Δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές που αφορούν τα Δεδομένα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ κ. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα δεδομένα σας.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης

16/10/2018