Ενημέρωση προς τους εμπόρους

Ενημέρωση προς τους εμπόρους

Όπως ήδη γνωρίζετε, η εταιρεία μας αποστέλλει τα (επικαιροποιημένα) στοιχεία του καταστήματός σας (επωνυμία και διεύθυνση) στις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται (όπως ιδίως εταιρείες έκδοσης προπληρωμένων προϊόντων) και οι οποίες εκδίδουν τα προϊόντα που πωλούνται και διανέμονται από εσάς με χρήση των τερματικών μηχανημάτων και/ή του λογισμικού που σας έχει παραχωρήσει η εταιρεία μας. Η αποστολή των ανωτέρω στοιχείων γίνεται κατόπιν αιτήματος των ως άνω εταιρειών προς το σκοπό συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία, με τις εντολές και τις οδηγίες των αρμοδίων κατά περίπτωση εποπτικών αρχών καθώς και για λόγους ευρύτερης ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού ως προς τα σημεία διάθεσης των προϊόντων. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, καθώς και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας που προβλέπονται στον Κανονισμό 2016/679/ΕΕ μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας https://www.netlink.gr/privacy-policy/ ή να μας αποστείλετε email στο gdpr@netlink.gr .