Όροι Netlink Airtime – Netlink Top Up

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις έχουν εφαρμογή στην διανομή τον προϊόντων που ορίζεται στο παράρτημα Α των παρόντων (τα
«Προϊόντα»). Όλοι οι συνεργαζόμενοι με την εταιρεία «NETLINK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «NETLINK Μ.ΑΕ.» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Δορυλαίου, 10-12, με ΑΦΜ 999398500 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (η «Εταιρεία»), έμποροι οι οποίοι επιθυμούν να προβούν στην διανομή των Προϊόντων σε τελικούς καταναλωτές για λογαριασμό της Εταιρείας (οι «Έμποροι») οφείλουν να διαβάσουν τους παρόντες πριν αρχίσουν να διανέμουν τα Προϊόντα. Κάθε Έμπορος που ξεκινά να διανέμει τα Προϊόντα για λογαριασμό της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες. Σε περίπτωση που κάποιος Έμπορος δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους οφείλει να μην προβαίνει στην διανομή των Προϊόντων για λογαριασμό της Εταιρείας.

2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί ή να τροποποιεί τους παρόντες όρους, καθώς και να προσθέτει ή να αφαιρεί Προϊόντα. Οι ισχύοντες κάθε φορά όροι θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Οι Έμποροι οφείλουν να επισκέπτονται ανά τακτά διαστήματα την ιστοσελίδα και να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις στους παρόντες όρους.

3. Η τιμή διάθεσης των Προϊόντων στους τελικούς καταναλωτές καθορίζεται από την Εταιρεία και ο Έμπορος δεν επιτρέπεται να τα διανέμει έναντι διαφορετικής τιμής, υπό την επιφύλαξη των νομοθετικών προβλέψεων που επιτρέπουν την είσπραξη προμήθειας από τους καταναλωτές, ούτε να συναρτά την διανομή τους με την από μέρους του πώληση άλλων Προϊόντων.

4. Ο Έμπορος οφείλει να συμμετέχει σε τυχόν προγράμματα εκπαίδευσης που οργανώνει η Εταιρεία σχετικά με την διανομή των Προϊόντων και να φροντίζει ώστε το προσωπικό του που εμπλέκεται στην διανομή των Προϊόντων να ακολουθεί όσα αναφέρονται στα εν λόγω προγράμματα και τις εν γένει οδηγίες της Εταιρείας.

5. Ο Έμπορος δεν επιτρέπεται να τροποποιεί, αλλοιώνει ή επεμβαίνει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στα Προϊόντα ή τις οδηγίες ή τα περιεχόμενα αυτών, να αφαιρεί τυχόν σήματα ή ενδείξεις που έχουν τοποθετηθεί σε αυτά ή να επιθέτει επί αυτών άλλα σήματα ή ενδείξεις.

6. Ο Έμπορος αναγνωρίζει ότι όλα δικαιώματα (κατοχυρωμένα ή μη) επί των Προϊόντων περιλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην Εταιρεία και/ή στους εκδότες των Προϊόντων και ουδέν εξ αυτών μεταβιβάζεται στον Έμπορο.

7. Ο Έμπορος οφείλει να τηρεί τις εντολές, τις διαδικασίες και τις οδηγίες της Εταιρείας σχετικά με τον τρόπο διανομής των Προϊόντων, να συλλέγει και να διατηρεί για όσο διάστημα του ζητείται από την Εταιρεία τα στοιχεία που κατά καιρούς του υποδεικνύει η Εταιρεία, καθώς και να προβαίνει σε τυχόν ενέργειες και ελέγχους που θα του ζητούνται από την Εταιρεία προς το σκοπό της πρόληψης και της καταστολής φαινομένων απάτης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος και εγκληματικών ενεργειών εν γένει.

8. Ο Έμπορος υποχρεούται να προβαίνει μόνο σε νόμιμες και πραγματικές συναλλαγές με τους καταναλωτές και να ζητά από τον καταναλωτή να παραλαμβάνει απόδειξη με τα στοιχεία της εκάστοτε συναλλαγής. Οφείλει επίσης να θέτει στη διάθεση των καταναλωτών τα στοιχεία και τις πληροφορίες που θα του υποδεικνύει η Εταιρεία.

9. Ο Έμπορος οφείλει να απέχει από ενέργειες που πλήττουν τη φήμη της Εταιρείας, των εκδοτών των Προϊόντων ή των εταιρειών που προμηθεύουν την Εταιρεία με τα Προϊόντα.

10. Ο Έμπορος αποδέχεται το δικαίωμα της Εταιρείας και των εκδοτών των Προϊόντων ή των εταιρειών που προμηθεύουν την Εταιρεία με τα Προϊόντα να προβαίνουν σε ελέγχους τόσο επιτόπιους όσο και εξ αποστάσεως με σκοπό την διαπίστωση της εκ μέρους του συμμόρφωσης με τις εντολές της Εταιρείας και τις εν γένει υποχρεώσεις του εκ των παρόντων όρων. Στο πλαίσιο αυτό, ο Έμπορος οφείλει να παρέχει στα ως άνω πρόσωπα και τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους τους ή σε τρίτα πρόσωπα που θα υποδειχθούν από αυτούς εύλογη υποστήριξη και συνεργασία, να επιτρέπει την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, στα αρχεία και την εν γένει υποδομή του και να απαντά αμελλητί σε σχετικά αιτήματα παροχής πληροφοριών.

11. Ο Έμπορος οφείλει να χρησιμοποιεί και να αναρτά σε σημεία που θα του υποδεικνύονται από την Εταιρεία το τυχόν διαφημιστικό ή άλλο υλικό που θα του αποστέλλει η Εταιρεία σχετικά με τα Προϊόντα και να μην προβαίνει σε διαφημιστικές ενέργειες σχετικές με τα Προϊόντα οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί από την Εταιρεία.

12. Ο Έμπορος αποδέχεται και επιτρέπει την από μέρους της Εταιρείας, των συνεργατών της που την προμηθεύουν με τα Προϊόντα και/ή των εκδοτών αυτών, ανάρτηση στις ιστοσελίδες τους (ή σε όποιο άλλο ιστότοπο ή μέσο κρίνουν κατάλληλο) της ταυτότητάς του και της διεύθυνσής του ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να λαμβάνουν γνώση ότι ο Έμπορος αποτελεί ένα από τα σημεία διάθεσης των Προϊόντων. Αποδέχεται επίσης κάθε διαφημιστική ενέργεια στην οποία θα προβούν τα ως άνω πρόσωπα και στην οποία θα αναφέρεται ότι ο Έμπορος αποτελεί τέτοιο σημείο.

13. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε την διανομή των Προϊόντων. Σε περίπτωση που η Εταιρεία γνωστοποιήσει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο στον Έμπορο αδυναμία διάθεσης των Προϊόντων για οιονδήποτε λόγο ή προσωρινή ή οριστική διακοπή της διανομής τους, ο Έμπορος οφείλει να ενημερώσει τους καταναλωτές και να μην αποδέχεται αιτήματα διανομής Προϊόντων σε αυτούς.

14. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων αναγκαστικού δικαίου της ισχύουσας νομοθεσίας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι του Εμπόρου για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόντα κέρδη, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) οικονομικής ζημίας, απώλειας εσόδων ή κερδών, απώλειας πελατείας ή κάθε άλλης μορφής περιουσιακή απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε φύσης, η οποία συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τα Προϊόντα ή την προσωρινή ή οριστική διακοπή της διανομής αυτών για οποιονδήποτε λόγο, καθώς και για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή/και αδυναμία ολοκλήρωσης συναλλαγών, η οποία οφείλεται σε αντίστοιχη καθυστέρηση ή αδυναμία εκ μέρους των εταιρειών δικτύου, µε τις οποίες ο Έμπορος είναι συμβεβλημένος.

15. Οι παρόντες διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και για κάθε διαφορά που σχετίζεται με ή απορρέει από αυτούς αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Sony Plus Branded PoR
Sony PSN PoR
Steam PoR
Microsoft Xbox PTR
Netflix POR
Riot POR
Roblox POR
Twitch POR