Περιβαλλοντική Ευθύνη

Η αειφορία στη δράση μας

Στη Netlink συναισθανόμαστε πλήρως την ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον κι αυτό το κάνουμε πράξη από την αρχή της λειτουργίας μας, επενδύοντας και διαδίδοντας τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, με στόχο την ελάχιστη κατανάλωση των περιβαλλοντικών πόρων. Μέσα στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξης κι ανάπτυξης και σε συνδυασμό πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη μας, η Netlink έχει προβεί σε ανάλογες πρακτικές για την επίτευξη αυτού του στόχου, μέσω της ηλεκτρονικής τιμολόγησης (e-invoicing), εξοικονομώντας χρόνο, ενέργεια και χαρτί, δίνοντας στην όλη προσπάθειά μας μια αειφόρο διάσταση.

Παράλληλα με τη διάδοση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας έχουμε υιοθετήσει πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας. Οι πρακτικές αυτές περιλαμβάνουν τεχνικές μείωσης θερμικών απωλειών, χρήση λαμπτήρων οικονομίας, μελετημένο σύστημα θέρμανσης-ψύξης-αερισμού και ορθολογικότερη ενεργειακή διαχείριση του κτηρίου.